Ургамал, Нанобиотехнологийн үйлдвэрлэлийн бүсийн талбайд